Přeskočit na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce:

Asociace public relations, Z.S.
se sídlem

Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
IČ: 63830477
email: info@apra.cz.

Subjekt OÚ: účastníci školení, konferencí a společenských událostí

Účel zpracování OÚ: plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi subjektem a správcem (realizace školení), vedení účetnictví

Právní důvod zpracování OÚ:  

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění povinností dle smlouvy

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti  správce dle zvláštních právních předpisů

Výčet OÚ:  jméno, příjmení, IČ, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo

Zveřejnění OÚ: nezveřejňuje se

Příjemci OÚ: zpracovatelé osobních údajů (poskytovatelé služeb – webhosting)

Doba zpracování OÚ: po dobu trvání smluvního vztahu a 15 let po jeho ukončení

Subjekt OÚ je oprávněn požadovat po správci přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, jakož i stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Uvedení osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění dle uzavřené smlouvy, tj. pro zajištění účasti subjektu na školení pořádaném správcem OÚ, a pro řádné zaúčtování platby a vystavení daňového dokladu. Neposkytne-li subjekt OÚ požadované údaje, může toto vést až k odmítnutí přihlášky na seminář, případně k neposkytnutí služeb či informací v plném rozsahu.